SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

Uczniowie uzdolnieni, o dużych predyspozycjach z danego przedmiotu, mogą pogłębiać swoje zainteresowania i umiejętności korzystając z niżej wymienionych form.

 

Co roku w naszej Szkole korzysta z nich średnio 40 uczniów.

 

Indywidualny program nauki (IPN)

 

 

Uczeń może realizować IPN z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy (na każdym etapie edukacyjnym).

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole i pod kierunkiem którego uczeń będzie realizował IPN, tworzy program dla ucznia lub akceptuje program opracowany poza szkołą.

 

Program jest dostosowany do uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych ucznia i umożliwia rozwijanie wiedzy ucznia w określonych obszarach, w których wykazuje on szczególne – wyższe od przeciętnych –  predyspozycje do nauki, ale realizowany jest w czasie zajęć edukacyjnych w szkole.

 

Program może uwzględniać także zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, ale nie są one wymagane.

Dlaczego warto realizować IPN, ITN?

Indywidualny tok nauki (ITN)

 

 

Uczeń może realizować ITN z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych wg systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

W ramach ITN z danego przedmiotu uczeń może realizować program  nauczania objęty szkolnym zestawem programów nauczania, albo indywidualny program nauki.

 

Klasyfikacja ucznia z zajęć edukacyjnych, które realizuje w ramach ITN, odbywa się na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 

 

 

Zasady realizacji IPN, ITN określa rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. Nr 59, poz. 949).

 
X
Password:
Wrong password.