16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Mathematics

 

Matematyka

 

Zajęcia matematyki obejmują cztery działy:

- Liczby,

- Algebra,

- Geometria i trygonometria oraz

- Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.

 

Edukacja matematyczna to swoisty fundament, na którym opiera się całe kształcenie ogólne.  Rozwój myślenia analitycznego uczniów oraz ich umiejętności twórczego rozwiązywania problemów stanowi podstawę dla kształtowania umiejętności  logicznego, abstrakcyjnego i krytycznego myślenia.

 

Celem nauczania matematyki w systemie MYP jest rozbudzanie ciekawości i dociekliwości uczniów w dążeniu do poznania zasad i prawideł matematycznych, dzięki którym będą w stanie rozwiązywać sytuacje życiowe.  

 

Pojęcia kluczowe:

form, logic, relationships

 

Pojęcia powiązane:

equivalence, measurement, quantity, justification

 

Kryteria oceny

Kryterium A: Knowing and understanding

Uczniowie stosują zdobytą wiedzę i umiejetności matematyczne przy rozwiązywaniu problemów zarówno w nowych sytuacjach poznawczych jak i tych dobrze im znanych.  

 

Kryterium B: Investigating patterns

Uczniowie samodzielnie badają prawidła matematyczne, kierują się własną ciekawością i umiejetnością krytycznego myślenia.

 

Kryterium C: Communicating

Uczniowie przekazują pomysły i wnioski wynikające z własnych przemyśleń oraz obserwacji przy użyciu odpowiedniego języka matematycznego oraz różnorowdnych form zapisu.

 

Kryterium D: Applying mathematics in real-life contexts

Uczniowie wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności matematyczne do rozwiązywania sytuacji życiowych, stosując przy tym odpowiednie metody rozwiązywania problemów, wnioskowania i refleksji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.