STATUT SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW INTERNATU PRZY ZSO NR 1 W GDYNI

 

 

Spis treści

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Cele i zadania

Rozdział III

Struktura i organy

Rozdział IV

Walne Zgromadzenie Wychowanków

Rozdział V

Zgromadzenie Wychowanków poszczególnych grup wychowawczych

Rozdział VI

Rady Grup

Rozdział VII

Rada Samorządu

Rozdział VIII

Opiekun Samorządu

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Niniejszy Statut określa strukturę i zasady funkcjonowania organów Samorządu Wychowanków Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zwanego dalej Samorządem Wychowanków.

 

§2

Samorząd Wychowanków prowadzi działalność na terenie Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni zwanego dalej Internatem.

 

§3

 Podstawę prawną działania Samorządu Wychowanków stanowią:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. „O systemie oświaty” (Dz.U. 1991 r. Nr 95 poz.425 wraz z póŸniejszymi zmianami);

2.      Regulamin Internatu przy ZSO nr 1 w Gdyni zwany dalej Regulaminem;

3.      Statut Samorządu Wychowanków zwany dalej Statutem.

 

§4

Kierownik Internatu uchyla uchwały Samorządu Internatu niezgodne z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, Regulaminem lub Statutem.

 

§5

Samorząd Wychowanków działa poprzez swoje organy.

 

§6

Organy Samorządu Wychowanków są wyłącznym reprezentantem ogółu wychowanków Internatu.

 

§7

Samorząd Wychowanków opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§8

Cele i zadania Samorządu Wychowanków stanowią:

1.      Rozwijanie demokratycznych form współdziałania;

2.      Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;

3.      Wypełnianie idei samorządności;

4.      Podtrzymywanie tradycji Internatu;

5.      Tworzenie i umacnianie więzi pomiędzy Wychowankami;

6.      Dbanie o dobre imię Internatu;

7.      Działanie na rzecz społeczności internackiej i obrona jej praw;

8.      Organizacja życia internackiego;

9.      Rozwój zainteresowań naukowych, kulturowych i sportowych Wychowanków.

 

§9

Wykonywanie celów i zadań Samorządu Wychowanków odbywa się m. in. poprzez:

1.      Realizowanie rocznego planu pracy;

2.      Bieżące monitorowanie funkcjonowania Internatu.

 

 

Rozdział III

Struktura i organy

 

§10

Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy Wychowankowie Internatu.

 

§11

Organy Samorządu Wychowanków stanowią:

1.      Walne Zgromadzenie Wychowanków Internatu;

2.      Zgromadzenie Wychowanków poszczególnych grup wychowawczych;

3.      Rady poszczególnych grup wychowawczych Internatu zwane dalej Radami Grup.

4.      Rada Samorządu Wychowanków zwana dalej Radą Samorządu.

 

§12

Organy Samorządu Wychowanków działają w porozumieniu z Kierownikiem oraz Radą Pedagogiczną Internatu.

 

§13

Dla usprawnienia prac organy Samorządu Wychowanków mogą powoływać w drodze uchwały stałe i doraŸne komisje, określając zasady i zakres ich działania.

 

 

Rozdział IV

Walne Zgromadzenie Wychowanków

 

§14

W sprawach o szczególnym znaczeniu może zostać zwołane Walne Zgromadzenie Wychowanków.

§15

Walne Zgromadzenie Wychowanków Stanowią wszyscy Uczniowie zakwaterowani
w Internacie.

 

 

§16

Walne Zgromadzenie Wychowanków zostaje zwołane przez Kierownika Internatu
lub Radę Samorządu.

 

§17

Walne Zgromadzenie Wychowanków większością głosów podejmuje decyzję na temat przedłożonej propozycji w głosowaniu jawnym.

 

 

Rozdział V

Zgromadzenie Wychowanków poszczególnych grup wychowawczych

 

§18

W Zgromadzeniu Wychowanków Grupy biorą udział wszyscy Wychowankowie należący
do danej grupy wychowawczej.

 

§19

1.      Zgromadzenie Wychowanków Grupy zwołuje Wychowawca Grupy, Rada Grupy
lub jej Przewodniczący.

2.      Organ zwołujący prowadzi posiedzenie Zgromadzenia Wychowanków Grupy.

 

§20

Zadania Zgromadzenia Wychowanków Grupy:

1.      Wybór Członków, Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Grupy;

2.      Podejmowanie szczególnych decyzji w kwestii funkcjonowania grupy.

 

§21

1.      Zgromadzenie Wychowanków Grupy podejmuje decyzje większością głosów
w głosowaniach jawnych.

2.      W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec powyższej formy głosowania (przez choćby jednego Wychowanka) głosowanie zostaje utajnione.

 

 

Rozdział VI

Rady Grup

 

§22

W skład każdej Rady Grupy wchodzą:

1.      Przewodniczący Rady Grupy;

2.      Zastępca Przewodniczącego Rady Grupy;

3.      Członkowie Rady Grupy.

 

 

§23

Członkowie Rad Grup stanowią jednocześnie Członków Rady Samorządu.

 

§24

Liczba Członków danej Rady Grupy uzależniona jest od potrzeb, nie może jednak wynosić mniej niż dwie osoby.

§25

Za organ nadzorujący pracę Rad Grup uznaje się Wychowawców poszczególnych grup wychowawczych.

 

§26

Radę Grupy zwołuje Wychowawca Grupy lub Członek Rady Grupy.

 

§27

Przewodniczący Rady Grupy:

1.      Reprezentuje Radę Grupy;

2.      Kieruje pracami Rady Grupy;

3.      Wydaje rozporządzenia;

4.      Zapewnia wykonywanie decyzji Rady Grupy i Rady Samorządu oraz określa sposoby ich wykonywania;

5.      Koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Grupy.

 

§28

Zastępca Przewodniczącego Rady Grupy:

1.      Pomaga Przewodniczącemu w realizowaniu jego zadań;

2.      W czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki.

 

§29

Cele, zadania i uprawnienia Rady Grupy stanowią:

1.      Reprezentowanie Wychowanków danej grupy wychowawczej przed Wychowawcami
i Kierownikiem Internatu;

2.      Organizowanie społeczności grupy do wykonywania prac na jej rzecz;

3.      Rozstrzyganie sporów koleżeńskich między Wychowankami grupy;

4.      Mediacja w konfliktach między Wychowankami a Wychowawcami grupy;

5.      Przedstawianie Wychowawcom grupy opinii we wszystkich sprawach dotyczących Wychowanków grupy;

6.      Informowanie grupy wychowawczej o decyzjach Rady Samorządu;

7.      Realizowanie w grupie wychowawczej postanowień Rady Samorządu;

8.      Wystawianie sugerowanej oceny okresowej i rocznej z zachowania Wychowanków grupy;

9.      Wspomaganie inicjatyw Wychowanków grupy;

10.  Dbanie o czystość i estetykę piętra;

11.  Określanie organizacji i trybu swojej pracy.

 

§30

Wybory do Rady Grupy, a tym samym Rady Samorządu, są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Zgromadzenia Wychowanków poszczególnych grup wychowawczych.

 

§31

Kadencja Rady Grupy trwa jeden rok i rozpoczyna się w dniu wyborów.

 

§32

Wybory do Rady Grupy zarządza Kierownik Internatu nie póŸniej niż do dnia 15 września każdego roku.

 

§33

1.      Kandydatem do Rady Grupy może być każdy Wychowanek danej grupy wychowawczej.

2.      Kandydatem do Rady Grupy nie może zostać Wychowanek wbrew własnej woli
lub nieobecny podczas głosowania.

 

§34

Na Przewodniczącego Rady Grupy wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów w wyborach do Rady Grupy.

 

§35

Na Zastępcę Przewodniczącego Rady Grupy wybrany zostaje kandydat, który otrzymał kolejno niższą liczbę głosów od Przewodniczącego Rady Grupy.

 

§36

1.      Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Członek Rady Grupy może złożyć rezygnację z pełnionego stanowiska na posiedzeniu Zgromadzenia Wychowanków Grupy.

2.      Zgromadzenie Wychowanków Grupy ma obowiązek przyjąć rezygnację.

3.      Po przyjęciu rezygnacji Zgromadzenie Wychowanków Grupy wybiera zastępcę
dla rezygnującego, stosując się do standardowej procedury.

4.      Rezygnacja z pełnienia stanowiska Członka Rady Grupy stanowi jednoczesną rezygnację ze stanowiska Członka Rady Samorządu.

5.      Rezygnacja z pełnienia stanowiska Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Grupy nie jest jednoznaczna z rezygnacją z pełnienia stanowiska Członka Rady Grupy.

 

§37

1.      Zgromadzenie Wychowanków Grupy wyraża Członkowi Rady Grupy,
jej Przewodniczącemu lub Zastępcy wotum nieufności większością głosów na wniosek zgłoszony przez przynajmniej pięciu Wychowanków grupy bądŸ Wychowawcę.

2.      Po przyjęciu propozycji Zgromadzenie Wychowanków wybiera zastępcę dla odwołanej osoby, stosując się do standardowej procedury.

3.      Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.

4.      Odwołanie danego Członka Rady Grupy stanowi jednoczesne odwołanie go ze stanowiska Członka Rady Samorządu.

5.      Odwołanie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Grupy nie jest jednoznaczne z odwołaniem go ze stanowiska Członka Rady Samorządu.

 

 

Rozdział VII

Rada Samorządu

 

§38

W podstawowy skład Rady Samorządu wchodzą:

1.      Przewodniczący Rady Samorządu;

2.      Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu;

3.      Członkowie Rady Samorządu.

 

§39

Dopuszcza się poszerzenie składu Rady Samorządu o:

1.      Drugiego Zastępcę Przewodniczącego.

2.      Sekretarza.

3.      Skarbnika.

 

§40

W zebraniach Rady Samorządu mogą ponadto wziąć udział:

1.      Kierownik Internatu;

2.      Wszyscy Wychowawcy Internatu;

3.      Wszyscy Wychowankowie Internatu.

 

§41

Wychowawcy niebędący Opiekunami Samorządu oraz Wychowankowie niewchodzący
w skład Rady Samorządu posiadają jedynie głos doradczy, nie zaś stanowiący.

 

§42

Za organ nadzorujący pracę Radę Samorządu uznaje się Opiekuna Samorządu.

 

§43

Radę Samorządu zwołuje Kierownik Internatu, Opiekun Samorządu, Przewodniczący Rady Samorządu lub przynajmniej 3 Członków Rady Samorządu.

 

§44

Przewodniczący Rady Samorządu:

1.      Reprezentuje Radę Samorządu;

2.      Kieruje pracami Rady Samorządu;

3.      Wydaje rozporządzenia;

4.      Posiada decydujący głos w kwestiach nierozstrzygniętych w głosowaniach Rady Samorządu;

5.      Zapewnia wykonywanie decyzji Rady Samorządu oraz określa sposoby
ich wykonywania;

6.      Koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Samorządu;

7.      Przedstawia Radzie Pedagogicznej okresowe i roczne sprawozdania z pracy Samorządu Wychowanków;

6.      Prowadzi dokumentację pracy Rady Samorządu;

7.      Podpisuje dokumentację Rady Samorządu;

8.      Wybiera Zastępcę Przewodniczącego Rady Samorządu.

 

§45

Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu:

1.      Pomaga Przewodniczącemu w realizowaniu jego zadań;

2.      W czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki.

 

§46

Cele, zadania i uprawnienia Rady Samorządu stanowią:

1.      Reprezentowanie wszystkich Wychowanków Internatu przed Wychowawcami
i Kierownikiem Internatu;

2.      Podejmowanie decyzji w imieniu społeczności internackiej;

3.      Organizowanie społeczności Internatu wykonywania prac na jego rzecz;

4.      Organizacja działalności kulturalnej, naukowej i sportowej;

5.      Wspomaganie inicjatyw Wychowanków;

6.      Rozstrzyganie sporów koleżeńskich między Wychowankami;

7.      Mediacja w konfliktach między Wychowankami a Wychowawcami
bądŸ Kierownikiem Internatu;

8.      Przedstawianie Radzie Pedagogicznej lub Kierownikowi wniosków i opinii
we wszystkich sprawach Internatu dotyczących jego Wychowanków;

9.      Przedstawianie propozycji dotyczących Regulaminu, planu rozwoju Internatu
i rocznych planów pracy;

10.  Składanie Kierownikowi opinii na temat pracy Wychowawcy Internatu;

11.  Składanie wniosków o udzielenie Wychowankowi nagrody lub kary;

12.  Udział z głosem doradczym zaproszonego przedstawiciela Rady Samorządu w otwartej części Rady Pedagogicznej;

13.  Dysponowanie posiadanymi przez Radę Samorządu środkami finansowymi;

14.  Informowanie społeczności Internatu o terminach zebrań Rady Samorządu;

15.  Publikowanie w formie pisemnej okresowego i rocznego sprawozdania ze swojej działalności;

16.  Organizacji stałych przedsięwzięć, jak m. in.:

a.      Otrzęsiny;

b.     Wieczór wigilijny;

c.      Turniej Grup;

d.     Dzień chłopaka;

e.      Dzień kobiet.

17.  Organizacja wzajemnej pomocy w nauce;

18.  Prowadzenie kroniki Internatu;

19.  Prowadzanie gabloty Samorządu;

20.  Organizacja spotkań z Kierownikiem Internatu;

21.  Uchwalanie Statutu Samorządu Wychowanków na czas trwania kadencji
oraz wprowadzanie do niego zmian;

22.  Wybór Opiekuna Samorządu;

23.  Określanie organizacji i trybu swojej pracy;

24.  Informowanie Wychowawców i Wychowanków o podjętych decyzjach.

 

§47

Spotkania Rady Samorządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.

 

§48

Rada Samorządu ustala roczny plan pracy najpóŸniej do końca września każdego roku.

 

§49

Dochody Rady Samorządu stanowią:

1.      Dotacje pieniężne od Rady Rodziców przy III LO im. Marynarki Wojennej RP
lub innych podmiotów;

2.      Dobrowolnych zbiórek pieniędzy wśród Wychowanków Internatu.

 

§50

1.      Decyzje Rady Samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Członków Rady Samorządu poprzez głosowanie jawne;

2.      W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec jawności głosowania przez choćby jednego Członka Rady Samorządu głosowanie zostaje utajnione.

 

§51

Kadencja Rady Grupy trwa jeden rok i rozpoczyna się w dniu wyborów.

 

§52

Wybory na Przewodniczącego Rady Samorządu są równe, bezpośrednie i odbywają
się w głosowaniu jawnym na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządu prowadzonym
przez Kierownika Internatu lub Wychowawcę.

 

§53

1.      Kandydatem na Przewodniczącego Rady Samorządu może być każdy Członek Rady Samorządu.

2.      Kandydatem do Rady Samorządu nie może zostać Wychowanek wbrew własnej woli
lub nieobecny podczas głosowania.

§54

Zastępcę Przewodniczącego Rady Samorządu wybiera Przewodniczący Rady Samorządu
nie póŸniej niż do końca września każdego roku.

 

§55

Kadencja Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Samorządu trwa jeden rok
i rozpoczyna się w dniu wyborów.

 

§56

1.      Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu może złożyć rezygnację z pełnionego stanowiska na posiedzeniu Rady Samorządu.

2.      Rada Grupy ma obowiązek przyjąć rezygnację.

3.      Po przyjęciu rezygnacji Przewodniczącego Rada Samorządu wybiera zastępcę
dla rezygnującego, stosując się do standardowej procedury.

4.      Po przyjęciu rezygnacji Zastępcy Przewodniczącego Rady Samorządu Przewodniczący Rady Samorządu wybiera zastępcę dla rezygnującego, stosując się do standardowej procedury.

5.      Rezygnacja z pełnienia stanowiska Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Grupy nie jest jednoznaczna z rezygnacją z pełnienia stanowiska Członka Rady Grupy.

 

§57

1.      Rada Samorządu wyraża Członkowi Rady Samorządu, jej Przewodniczącemu
lub Zastępcy wotum nieufności większością głosów na wniosek zgłoszony
przez co najmniej pięciu Członków Rady Samorządu bądŸ Opiekuna Samorządu..

2.      Po przyjęciu propozycji Rada Samorządu wybiera zastępcę dla jej Przewodniczącego
lub Zastępcy, stosując się do standardowej procedury.

3.      Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.

4.      Odwołanie danego Członka Rady Samorządu stanowi jednoczesne odwołanie
go ze stanowiska Członka Rady Grupy.

5.      Odwołanie Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Samorządu
nie jest jednoznaczne z odwołaniem go ze stanowiska Członka Rady Samorządu.

 

 

Rozdział IX

Opiekun Samorządu

 

§58

Opiekun Samorządu nadzoruje funkcjonowanie Rady Samorządu.

 

§59

Funkcję Opiekuna Samorządu pełnić mogą dwie osoby.

§60

Cele, zadania i uprawnienia Opiekuna Samorządu stanowią:

1.      Czuwanie nad całokształtem prac Rady Samorządu;

2.      Wspomaganie inicjatyw Rady Samorządu;

3.      Przedstawianie propozycji dotyczących rocznego planu pracy Rady Samorządu
oraz organizacji przedsięwzięć.

4.      Reprezentacja Rady Samorządu wobec Wychowawców Internatu;

5.      Mediacja w kwestiach spornych między Członkami Rady Samorządu.

 

§61

Kadencja Opiekuna Samorządu trwa jeden rok i rozpoczyna się w dniu wyborów.

 

§62

Wybory na Opiekuna Samorządu są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają
się w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Rady Samorządu.

 

§63

1.      Kandydatem na Opiekuna Samorządu może być każdy Wychowawca Internatu zaproponowany przez Członka Rady Samorządu.

3.      Kandydatem na Opiekuna Samorządu nie może zostać Wychowawca wbrew własnej woli.

 

§64

Na Opiekuna Samorządu wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

 

§65

1.      Nowo wybrany Opiekun Samorządu może podjąć decyzję o wyborze Drugiego Opiekuna Samorządu.

2.      Nowo wybrany Opiekun Samorządu wskazuje Wychowawcę na stanowisko Drugiego Opiekuna.

 

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

§66

Niniejszy Statut stosuje się łącznie z Regulaminem od dnia uchwalenia.

 

§67

1.      Prawo do uchwalenia Statutu oraz dokonywania zmian w jego treści posiada Rada Samorządu.

2.      Rada Samorządu uchwala Statut poprzez przyjęcie w głosowaniu przeprowadzanym według standardowej procedury.

3.      Statut nabiera mocy prawnej po aprobacie Rady Pedagogicznej.

4.      Dezaprobata Rady Pedagogicznej wobec Statutu lub dokonanych w nim zmian musi zostać uzasadniona pisemnie.

 

§68

Z treścią Statutu oraz zmianami w jego treści należy każdorazowo zapoznać Kierownika, Wychowawców oraz Wychowanków Internatu.

 

§69

Statut dostępny jest dla wszystkich podmiotów wymienionych w paragrafie 68.